روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

 

درگذشت کلیه جانباختگان سانحه      

هواپیمائی سی۱۳۰

را تسلیت عرض می کنم.