X
تبلیغات
رایتل
ایـن لایحه زیـبـنـده نـظـام جمهـوری اسلامـی ایران نیست - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1385 ساعت 08:38 ق.ظ

ایـن لایحه زیـبـنـده نـظـام جمهـوری اسلامـی ایران نیست

 
ایـن لایحه زیـبـنـده نـظـام جمهـوری اسلامـی ایران نیست
 
در ایـن میـان نکـات قـابل تـوجـهـی نـیـز هـست که امیدواریم کسی به آن توجه کند.
اول: نامه های دکتر احمدی نژاد به مجلس در خصوص استرداد این لایـحـه ودوم: سـخـنـان آقـای دکـتر حداد عادل به هنگام طرح لایحه در مجلس مبنی بر وجود ایرادات بسیار در آن )!( کـه علـیـرغم هـمـه ایـنـها اصرار نمایندگان محترم در خصوص تـصـویـب طـرح کمی تامل برانگیر است
 
تـهــران، دوم مـرداد مـاه 1384، هـفته آخر ریاست جمهوری آقای خـاتمی است در همان شلوغی ها، لایـحـه ای تـحـت عـنـوان <لایـحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران> در جلـسـه هـیـات وزیران سابق به تـصــویـب مـی رسـد و بـه مـجلـس ارسال می گردد  
لایـحـه، اشکـالات و نـواقـص بـسـیاری دارد، نمایندگان محترم اما هـر یـک درگـیـر ودار روی کارآمدن دولـت نـهم و انـتـخـاب اسـتانداران و... پـس اصـل طـرح عجالتاً روی مـیـزشـان مـی ماند تا در یک فرصت مناسب مجددا بررسی کنند که چنین نـیـز مـی کـنـنـد، اصـلاحـاتـی انـجام می دهند و بالاخره پس از یکسال در هـفـتـه گـذشته یعنی همزمان با ایام هـفـتـه گـرامیداشت جانباز، آن را به صـحن مجلس می آورند، لایحه اما هـنـوز دارای ایـراداتی جدی است، خشم جمعی از جانبازان و ایثارگران را بـر مـی انـگـیـزد و آنـها را به مقابل مـجلـس مـی کشاند (5/6/85...) نـمـایـنـدگـان مـحـتـرم بـی تـوجه به اعـتـراضـات ایـثـارگـران کـه پـشـت سـاختمـان جمـع شـده انـد در همـان 5/6/85 لایـحــه را بــه تـصـویـب می رسانند.
امـا در ایـن میـان نکـات قـابل تـوجـهـی نـیـز هـست که امیدواریم کسی به آن توجه کند.
اول: نامه های دکتر احمدی نژاد به مجلس در خصوص استرداد این لایـحـه ودوم: سـخـنـان آقـای دکـتر حداد عادل به هنگام طرح لایحه در مجلس مبنی بر وجود ایرادات بسیار در آن )!( کـه علـیـرغم هـمـه ایـنـها اصرار نمایندگان محترم در خصوص تـصـویـب طـرح کمی تامل برانگیر است.
این در حالی است که اگر فقط 10 نـفــر از جـانـبـازان و ایـثـارگـران بعنـوان اعتـراض پشت در مجلس می آمدند برای دست نگه داشتن و تـامل مجدد بر این لایحه کافی بود حال آنکه از سال گذشته تا به حال از جـانـبـازان و ایـثـارگـران گـرفته تا مــســئــولـیــن بــالای کـشــور و تــا رسـانـه هـای ارزشـی هـمگی وجود ایرادات را در لایحه وارد اعلام کرده بودند.   
 
هر چند تعدادی از نمایندگان مـحـتـرم مـجلـس و نـیز سخنگوی مـحـتـرم شـورای نـگهبان در جهت رفـع ابـهـامات وایرادات این لایحه قــول مـسـاعـد داده انـد امـا نـه ایـن لایحه و آنچه که تا کنون پیش آمده زیـبـنـده نـظـام جمهـوری اسلامـی ایران نیست

ابتـدا اجازه دهید که به طرحی که الان بیش از یک دهه از تصویب و اجرای آن می گذرد، اشاره ای کنیم.
شمـا خـواننـده محترم اگر پای صحبـت قـریـب بـه اتفاق جانبازان   بنشینیـد، مهمتـرین مشکل خود با بـنـیـــاد را نـحــوه تـعـیـیــن درصــد جانبازیشان اعلام می کنند و طبیعی اســت وقـتــی جــانـبـازان بـه نحـوه احـتـســاب درصــد جـانـبـازیـشـان اعتراض داشته باشند همه امکانات و تسهیلاتـی کـه بـرای آنان در نظر گـرفتـه می شود به تبع همان درصد جانبازی با مشکل مواجه می شود، اما به هر حال طرح کنونی آنچنان که آمـد بـیـش از یـک دهـه از عـمرش می گذرد. دیگر هم برای جانبازان و ایـثـارگـران و هم بـرای مـتـولیان امر نـقاط قوت و ضعفش هویدا است پس آیا بهتر نبود که به جای تدوین طـرحـی جـدیـد کـه یقینـا بـا هزینه گزافی هم آماده شده و البته پس از تـصـویـب نهـایـی بـایـد چنـد سـال معطل ماند تانقاط قوت و ضعفش مشخص شود، همان طرح قبلی به ارزیـابـی کـارشـناسان و جانبازان و ایثارگران گذاشته می شد؟
آیــا ایــن زیـبـنــده اســت کـه جانبازان و ایثارگران مجبور به تجمع در مقابل شورای نگهبان در خصوص عدم پذیرش این طرح شوند؟   
جـانبـازان و ایثـاگـرانـی کـه در گـذشتـه ای نـه چنـدان دور بواسطه تصـویـب بـرخـی قـوانیـن خـائنـانـه مـجلـس شـشم بـعـنـوان اعـتـراض مقابل مجلس می آمدند، آیا صحیح اسـت کـه حالا برای موضوعی مثل ایـن لایه که راحتتر از اینها می توان آن را حـل نمـود، فریاد اعتراضشان بلند شود؟
آیـا استفـاده از واژه <رزمندگان نیازمند)!!!( > رضی خدا، امام(ره) و شهـدا اسـت؟ امـامـی که فرمود اگر شما مسئولین از آنان غفلت کنید به آتش جهنم گرفتار خواهید شدو...   
هر چند تعدادی از نمایندگان مـحـتـرم مـجلـس و نـیز سخنگوی مـحـتـرم شـورای نـگهبان در جهت رفـع ابـهـامات وایرادات این لایحه قــول مـسـاعـد داده انـد امـا نـه ایـن لایحه و آنچه که تا کنون پیش آمده زیـبـنـده نـظـام جمهـوری اسلامـی ایران نیست