روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

گزارشی مقایسه ای از وضعیت و امکانات دانشگاه ها داخلی و دانشگاه های خارجی


برای جانبازان و معلولین 


خبرگزاری مهر دو گزارش جداگانه تهیه کرده است که  اولی با عنوان :


ضبط را خاموش کن تا از وضع دانشجویان جانباز بگویم/ خدا کند اورژانسی نشویم


که به بررسی وضعیت جانبازان دانشجوی ساکن کوی دانشگاه می پردازد 


گزارش دوم با عنوان: تجهیزات دانشگاههای خارجی برای معلولان/ تدوین کتاب قانون حقوق


دانشجوی معلول


به بررسی وضعیت دانشجویان معلول در دو دانشگاه کشور کانادا و آمریکا پرداخته است


با خواندن این دو گزارش بخوبی می بینیم معلولین و جانبازان ایران در چه وضعیت سخت و


نامطلوب و با تحمل چه مشقاتی ادامه تحصیل می دهند


آنچه که خود من در طی سالها تحصیل در دانشگاه ها مختلف کشور با آن مواجه بودم


بسیاری از امکانات از ما دریغ می شد و اگر امکانی فراهم می شد با هزاران منت بر سر


ما و تکرار جملات کلیشه‌ای شما جانبازید شما گردن ما حق دارید شما فلان شما بملان


و از این قبیل حرف ها که به جو نمی ارزد که گفته‌اند:


بزرگی سراسر به گفتار نیست         دوصد گفته چون نیم کردار نیست