روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

مدیر عامل و سمت های اعضای هیات مدیره انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان مشخص شد 

 

بگزارش روابط عمومی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان در اولین جلسه هیات مدیره انجمن مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره نائب رئیس و خزانه دار انجمن تعیین گردیدند.  

براساس این گزارش 

 

-آقای محمود غیاثی بسمت مدیرعامل 

- آقای حسن ابوطالبی بسمت رئیس هیات مدیره 

- آقای حسین اسرافیلی بسمت نائب رئیس هیات مدیره 

- آقای سید محمد مدنی بسمت خزانه دار 

- آقای حیدر بنایی عضو 

 

برگزیده شدند. 

قابل ذکر است بر اساس اساسنامه انجمن، اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر  رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار و همچنین مدیر عامل را انتخاب خواهند نمود. 

 

هیات مدیره برای 2 سال انتخاب خواهند شد.