روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

در پی برگزار دیدار عمومی ورزا و اعضای هیات دولت با مردم در نمازجمعه ، آقای اسرافیلی دبیر گروه پیگیری امور جانبازان نخاعی با حضور در محل دیدار در دانشگاه تهران طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور برخی از مشکلات و خواسته های جانبازان را مطرح نمودند از آن جمله:


1- وضعیت معیشت جانبازان نخاعی و کافی نبودن حقوقی دریافتی آنان برای تامین هزینه های معمول زندگی

2-موضوع سهمیه سوخت جانبازان و درخواست اتخاذ تدبیری برای تامین سوخت مورد نیاز جانبازان در سالهای آینده

قابل ذکر است با پیگیری انجمن جانبازان و معاونت تعاون بنیاد در هفته اخیر ابلاغیه ای از سوی سازمان حمل و نقل و سوخت برای دادن سهمیه سوخت چهارماه اول سال به جانبازان صادره گردیده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است ولی متاسفانه برای بقیه سال و برای سالهای آینده تدبیری اندیشیده نشده است

3- موضوع واردان خودرو جانبازان و موافقت با خودروسازان داخلی


پس اعطای این نامه به مسئولین مربوطه در آن جلسه نامه به آقای زریبافان ارجاع گردید.